5 eenvoudige feiten over slotenmaker Schelle beschreven

Tot slot vinden wij met deze kant van dit Noordeinde, vlakbij een Haagpoort, nog ons gevelsteen in dit woonhuis met schoenmaker Hendrick Gerritsz.

Dit komt mij voor, dat Met Mierevelt, welke in verschillende genres dien beschikken over uitgemunt dit portretteren tot bestaan hoofdstudie maakte om de overweging, dat dit maken betreffende portretten voordeliger uitkomsten beloofde vervolgens dit historische genre, waarin hij in overeenstemming met dit oordeel over ‘konstverstandigen’ ingeval deze "daer sijn stuck af gemaeckt had", absoluut alsnog veel treffelijker dingen zou beschikken over voortgebracht, dan deze in een zeer goede afbeeldingen aangaande alle mogelijke potentaten en goede ‘personagiën’ vermocht te verrichten. Hij bracht zodoende een les over Cicero: -

U dan ook bezit met een ondertekening aangaande een overeenkomst op 9 december 2014 vermijden, dat wij indien Vriendinnen met het Rob Scholte Museum welke dag met een Open Brief naar buiten zijn gekomen.

De wetenswaardigheden ‘de keel smeeren’, ‘persoon den rug smeeren’ zijn figuurlijk, maar dit voorschrift met mr Jan bedoelde een wezenlijk inwrijven betreffende een vettige zelfstandigheid. Je herinner mij, dat medici met later tijd, naar hun stokpaardje veelal een sobriquet ofwel spotnaam hebben gekregen. Een, dien ik niet benoemen zal - nomina sunt otiosa et odiosa - bekwam voor bestaan voornaam een qualificatie, ontleend aan 's mans bijzondere voorliefde wegens purgantia.

Hij had immers nauwelijks keuken noch haard van verrichten teneinde zijn lijf te voeden en voor verstijving te bewaren. Bestaan armelijke kluis was gelegen tussen een huizingen over Rijhoven ten noorden en welke van Lieven Peck ten zuiden, waar in 1600 Michiel Sasbout en dokter Foreest ons omvangrijk deel hunner levensdagen sleten. Sindsdien is een toestand er zeer gewijzigd. Het zuidelijk deel aangaande dit woonhuis der R.K. Leesvereniging [nu Oude Delft 205] neemt thans een plek in waar de Delftse ‘Isrealiet’ leefde en in 1624 overleed.

Waarschijnlijk hield deze commensalen (soort kamerbewoners), dat een Latijnse schoolmeesters ook niet louter vergund was, doch hen werden daarenboven vrijdom van bier toegestaan door een burgemeesters, ook met hun familie ‘ende oock de commensalen’ voor zover ze er enige wens­ten te behouden.

Hugo Jansz betreffende Groenewegen was in 1572 nog burgemeester in Delft, maar ‘slipte ofwel glipte’ in het jaar een stad uit, na via een Prins wegens Spaansgezindheid enige tijd in huisarrest te bestaan gehouden.  

[In overeenstemming met Soutendam was de verkeerde spelling met het verkleinwoord ‘forneuxken’ alsook het gevolg met de uitspraak met Delftenaren, die in bestaan tijd tevens dikwijls gewend waren het woord ‘keuken’ mits ‘kuiken’ uit te spreken.]

‘Int Blauwe Truweel’ had een metselaar, die door een sprekend uithangteken zijn bedrijf aankondigde, zijn zetel opgeslagen.

Aan het Bagijnhof genaderd staan we een ogenblik stil wegens een poort die daar de toegang toe geeft. Jammer, het een alles vernielende invloed betreffende een tijd en de functie aangaande wederom en wind tijdens enige eeuwen haar zo deerlijk beschikken over geteisterd. Meer vervolgens 200 (

‘Reynier, eertijds predicant’, had daar ons woonhuis, dat hij aan een paar zusters verhuurde. (Bedoeld kan zijn Regnerus Donteclock, over 1577-1590 bedienaar met het Goddelijk Woord in Delft, welke in laatstgenoemd jaar tot Voorschoten vertrok. Volgens de legger van een verponding betreffende 1620 was dat huis toentertijd nog aldoor eigendom over de weduwe betreffende Reynier Donteclock, predicant) Behalve hem woonde een dochter aangaande wijlen Andries van der Goes en eindelijk, op een zuidwesthoek over een Nieuwstraat, de zesde kleermaker met dat deel over dit Antieke Delft.

Wat deze hier ter stede deed - wellicht was hij tafel- of lombardhouder - weet ik niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman van Piemont’ octrooi met een keizerlijke majesteit gevraagd teneinde hier ter stede ‘tafel’ te mogen behouden. Tot profijt van een armen zou deze jaarlijks in handen betreffende de H.Geestmeesters 5 website pond grooten Vlaams betalen.

Bestaan naastwonende, in overeenstemming met het register ‘capiteyn Peuckee’, had in huur dit huis, op welks gevelsteen het instrument was afgebeeld, onder een  mannen van dit ambacht als ‘Spijckerboor’ ofwel ‘Nagelboor’ bekend.

Na deze uitweiding aan het Bagijnhof moeten wij de Bagijntjes maar kalmpjes op haar kamertjes laten en een verdere bewoners met het 54 huizen tellende stadsgedeelte, waaronder een ‘appotecaris’, 3 ‘jonckheeren’, en vier ‘joffrouwen’ van aanzienlijke huize behoorden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 eenvoudige feiten over slotenmaker Schelle beschreven”

Leave a Reply

Gravatar